Privacyverklaring coulance Coronacrisis

Privacyverklaring coulance Coronacrisis

 

Bouwinvest Real Estate Investors B.V. (hierna: Bouwinvest) is als beheerder verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens als huurder van Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund N.V. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met die persoonsgegevens omgaan en waar wij die gegevens voor gebruiken.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Bouwinvest verzamelt en verwerkt als u als huurder een toelichting verstrekt op uw financiële situatie op het moment dat u door de Coronacrisis niet in staat bent de huur en eventuele servicekosten voor uw woning te betalen.

Welke aanvullende gegevens verwerken wij en waarom?

  1. De aard van uw inkomsten (bijvoorbeeld uit een dienstverband of een onderneming)
  2. Informatie over uw gezinssituatie
  3. De reden dat u uw huur en eventuele servicekosten niet kunt betalen (inclusief eventuele bewijsstukken)
  4. Of u – zover u weet – aanspraak kunt maken op overheidssteun

Het doel van de verwerking van deze aanvullende gegevens is dat onze financiële afdeling u een passend voorstel kan doen met betrekking tot uw huidige of eventueel toekomstige huurachterstand in verband met de Coronacrisis. De grondslag voor deze verwerking ligt in de tenuitvoerlegging van de met u gesloten huurovereenkomst.

Beveiliging van uw gegevens en verstrekking aan derden

Bouwinvest gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Voor zover derden (bijvoorbeeld leverancier administratiesysteem) bij het uitvoeren van diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft Bouwinvest de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in het kader noodzakelijk is. In ieder geval worden uw gegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw rechten en vragen

U heeft het recht om Bouwinvest een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Vragen en verzoeken kunt u per e-mail richten aan <invullen>, of per post aan Bouwinvest Residential Fund t.a.v. ‘<invullen>’, Postbus 56045, 1040 AA Amsterdam. Voor klachten over het verwerken van persoonsgegevens kunt u uiteraard terecht bij ons en daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Dit betekent dat wij de gegevens die u verstrekt verwijderen op het moment dat alle eventuele afspraken die gemaakt worden als u door de Coronacrisis niet in staat bent de huur en eventuele servicekosten voor uw woning te betalen zijn nagekomen.